Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

Rakennettu Ympäristö 1/17

9

lähettämässään kirjeessä, että Talonrakennusteolli-

suus teettäisi suurten talonrakennusurakoitsijoiden

kanssa selvityksen paikallavalettujen betoniraken-

teiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden totea-

miseksi. Kirjeessä viitattiin Turussa ja Kemijärvellä

havaittuihin laatuongelmiin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvon-

nat tapasivat 7.12. yhdessä ympäristöministeriön

asiantuntijoiden kanssa Talonrakennusteollisuus

ry:n. Tapaamisessa rakennusvalvonnat informoi-

vat, että paikallavalettujen betonirakenteiden lu-

juuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla edellytetään jat-

kossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantunti-

jan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet nii-

den lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset.

Talonrakennusteollisuus ry ja läsnä olleet yritykset

ilmoittivat tukevansa tapaamisessa tätä menettelyä.

Lujuuksista lisäselvityksiä

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat siis

8.12 alkaen edellyttäneet toistaiseksi rakenteilla ole-

vien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäy-

kistävien betonirakenteiden lujuudesta tehtäviä li-

säselvityksiä. Rakennuksen rakenteiden lujuuteen

ja vakauteen liittyvän rakennekatselmuksen, raken-

nuksen käyttöön hyväksyvän osittaisen loppukatsel-

muksen ja lopullisen loppukatselmuksen yhteydes-

sä on esitettävä pätevän asiantuntijan lausunto siitä,

täyttävätkö rakennuksen paikallavalettujen kantavi-

en ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niil-

le säännöksissä ja rakennesuunnitelmissa asetetut

vaatimukset. Käytäntö ei koske normaaleja pientalo-

ja (omakoti-, pari- ja rivitaloja).

Rakennusvalvonnat eivät toimita lopullista ra-

kennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväk-

syvää osittaista loppukatselmusta, eivätkä lopullis-

ta loppukatselmusta ennen kuin selvitys ja lausunto

vaatimuksenmukaisuudesta on esitetty.

Selvitykset paikallavalettujen betonirakentei-

den lujuudesta tehdään joko koekappaleiden avul-

la, kimmovasaralla tai muulla saman luotettavuuden

omaavalla menetelmällä. Lausunnon antaja määrit-

tää lujuuden varmistamiseksi tarvittavat riittävät tut-

Tyks T3-hankkeen havainnekuva.

Kuva: vsshp.kuvat.fi