Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Rakennettu Ympäristö 1/17

www.rakennettuymparisto.fi

54. vuosikerta

ISSN 1457-9510

Aikakauslehtien Liiton jäsen

Julkaisijat

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Rakennustietosäätiö RTS

Kustantaja

Rakennustieto Oy

PL 1004, 00101 Helsinki

Toimitus

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Kettutie 2, 00800 HELSINKI

Puh. (09) 323 2223

sara.keravuori@rty.inet.fi www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi

Päätoimittaja

Lauri Jääskeläinen

lauri.jaaskelainen@ym.fi

Toimituspäällikkö

Tommi Ahlberg

Puh. 050 354 7114

tommi.ahlberg@gmail.com

Toimitussihteeri

Sara Keravuori

Puh. (09) 323 2223

sara.keravuori@rty.inet.fi

Taitto

Aku Räty, Akku Design

Vakituiset avustajat

Marina Fogdell, Marjut Kauppinen,

Ulla Vahtera, Matti Visanti ja

Susanna Wähä

Ilmoitukset

Rakennustieto Oy

PL 1004, 00101 HELSINKI

Jukka Lyytinen

Puh. 050 545 1937

jukka.lyytinen@rakennustieto.fi

Toimitusneuvosto

Marina Fogdell, Harri Hakaste,

Lauri Jääskeläinen, Jukka Lyytinen,

Matti Rautiola, Ulla Vahtera ja

Simo-Pekka Valtonen

Tilaukset

Rakennustieto Oy

Sari Vanonen

Puh. 0207 476 338

sari.vanonen@rakennustieto.fi

kesto-/vuositilaus 57 €/59 €

4 numeroa vuodessa

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetystä

aineistosta. Toimitus pidättää

itselleen oikeuden muokata ja

lyhentää tekstejä.

Painopaikka

Painotalo Plus Digital, Lahti

RY

Pasi Timo – Rakennus-

tarkastusyhdistyksen uusi

kiekkoileva pääsihteeri

R

akennustarkastusyhdistys RTY ry sai vuoden alusta uuden pääsih-

teerin. RTY:n järjestyksessä 11. pääsihteerinä aloitti Vantaan ra-

kennusvalvonnan tarkastuspäällikkö DI

Pasi Timo

. Pasi on kotoi-

sin Etelä-Pohjanmaalta ja valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun

yliopiston rakentamistekniikan osastolta v. 1998. Pasi ennätti toimia raken-

nesuunnittelijana tunnetuissa insinööritoimistoissa 8 vuotta ennen tulo-

ansa Vantaan rakennusvalvontaan. Siellä hän on ollut tarkastuspäällikkö-

nä 1.10.2015 lähtien.

Pääsihteerin tehtävää hoidetaan oman työn ohessa, mikä tarkoit-

taa käytännössä vapaa-ajalla. Tehtävänä on huolehtia, että yhdistyksen

johtokunnan päätökset toteutuvat. Tässä häntä auttaa yhdistyksen ai-

noa palkattu toimihenkilö

Sara Keravuori

. Perinteinen tehtävä on vas-

tata yhdistyksen lausuntoruljanssista, joko itse lausuntoja kirjoittaen tai

hankkia jäsenkunnan piiristä sopivat kynäilijät. Pääsihteeri on luonnol-

lisesti yhdistyksen puheenjohtajan luottohenkilö.

Pasin yhä vähäisemmäksi jäävä vapaa-aika kuluu urheilullisten har-

rastusten parissa. Erityisen läheisenä Pasi kokee RT-Kiekon, jonka jää-

kiekkoilijoista lähes kaikilla on rakentamistekniikan diplomi-insinöörin

koulutus.

Pasille hyvä ja kestävä rakentaminen on kaikki kaikessa. Päämäärä-

nä on kestäväksi rakennettu Suomi. Verkostoituminen, osallistuminen

ja rakennusvalvonnan laaja-alainen osaaminen saavat Pasista erinomai-

sen puolestapuhujan ja edistäjän. Viime aikoina Pasi on paitsi edistänyt

RTY:n uutta strategiaa niin ollut avainhenkilöitä, kun Oulun ja Helsingin

rakennusvalvonnan kosteudenhallintakäytäntöjä on lähdetty jalkautta-

maan. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteistyössä Pasi on ol-

lut ahkerimpia työmyyriä. Onnea Pasille uuteen tehtävään!

LAURI JÄÄSKELÄINEN