Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Rakennettu Ympäristö 1/17

väksynnän. Valmisbetoni kuuluu, valmisbetonival-

mistajan niin päättäessä, tuotehyväksyntälain sovel-

tamisalaan; valmisbetonille on varmennustodistus

mahdollinen.

Sen lisäksi, että maankäyttö- ja rakennuslaki

määrittää Tukesin toimivaltuudet, on kyseisessä lais-

sa säädetty kunnan rakennusvalvontaviranomaisen

tehtävistä. Toimivan markkinavalvonnan kannalta

on oleellista, että kunnan rakennusvalvontaviran-

omainen osaltaan seuraa rakennustuotteiden käyt-

tämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa havaituista epä-

kohdista Tukesille. Tukes saikin tiedon Turussa teh-

dyistä havainnoista ja käynnisti selvitykset marras-

kuussa. Lehdistötiedotteessaan 21.11. Tukes kertoi

tekevänsä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja kar-

toittavansa betoninvalmistuksen toimintaketjua on-

gelmien syiden selvittämiseksi.

Tukes antoi tiedotteessaan 16.12. selvityksistään

väliaikatietoa. Tiedotteessa kerrottiin, ettei tapaus-

ten välillä tuohon mennessä ollut löydetty sellaista

yhtenevää tekijää, joka selittäisi betonin laatuongel-

mat. Tukes kuitenkin suositteli rakennusteollisuu-

delle laadunvarmistuksen tehostamista ja menetel-

mien kehittämistä vaativissa rakennuskohteissa. En-

simmäisten selvitysten perusteella ongelmat liittyi-

vät pääosin pakkasen ja suolarasituksen kestävään

P-lukubetoniin. Yksittäisiä ilmoituksia oli saatumyös

muiden betonilaatujen poikkeuksellisen hitaasta si-

toutumisesta. Betonin tiheydet olivat olleet alhaisia,

ja betonin puristuslujuudet olivat jääneet selvästi alle

tavoitelluista lujuuksista.

Tukes ilmoitti myös, että vuoden 2016 loppupuo-

lella käynnistyy rakennustuotteiden laajamittainen

testausohjelma, joka toteutetaan vuoden 2017 aika-

na. Testausohjelmassa huomioidaan betonin laatuun

liittyvät ongelmat testaamalla valmistukseen liittyviä

yksittäisiä tuotteita. Lisäksi Tukes kehittää valmisbe-

tonin laaduntarkkailukäytäntöjä yhteistyössä betoni-

teollisuuden kanssa.

Rakennusteollisuus RT ry:n ja

ympäristöministeriön tapaaminen

Rakennusteollisuus RT otti asiassa yhteyttä ympäris-

töministeriöönmarraskuussa 2016. RT jaministeriön

osaston asiantuntijat kävivät yhdessä läpi tilannetta

ja esille tulleita ongelmia tapaamisessa 28.11.

Tapaamisen perusteella RT kirjelmöi ministeri-

ölle 1.12 arvioivansa betoniteollisuuden ja urakoit-

sijoiden kanssa betonirakentamisen tuotantoketjut

laadunvarmistustoimenpiteineen. Samalla on tar-

koitus tarkastella, onko tarpeen selkeyttää vastuun-

jakoa betonirakentamisen laadunvarmistuksessa.

RT piti esille tulleita laatuvirheitä poikkeuksellisi-

na ja vakavina sekä ilmoitti välittömästi tarttuneen-

sa tilanteen tutkimiseen ja tekevänsä tarvittavat toi-

menpiteet, jotta vastaavat tapaukset saadaan eh-

käistyä.

Rakennusvalvonta toimii

Sen lisäksi, että Turun rakennusvalvonta informoi

ympäristöministeriötä, Turun kaupungin rakennus-

lautakunta päätti kokouksessaan 1.12 suositella Ta-

lonrakennusteollisuus ry:lle, että se selvittäisi, täyt-

tääkö paikallavalettujen betonirakenteiden lujuus

niille asetetut vaatimukset. Toimenpide-ehdotuksia

kuvattiin päätösesityksen yhteydessä. Keskeisenä

tarpeena oli selvittää myös muilta työmailta, täyttää-

kö paikallavalettujen betonirakenteiden lujuus sille

asetut vaatimukset.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvon-

nat ehdottivat 22.11. Talonrakennusteollisuudelle

Toimivan markkinavalvonnan kannalta on oleellista, että

kunnan rakennusvalvontaviranomainen osaltaan seuraa

rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa

havaituista epäkohdista Tukesille.

Harppuunakorttelin pysäköintityömaa Turussa oli yksi en-

simmäisiä kohteita, jotka nousivat julkisuuteen laatu-

ongelmien vuoksi. Nyt tarkistuksia tehdään useilla suurilla

työmailla.

Kuva: Andreas Salonen