Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Rakennettu Ympäristö 1/17

V

irhepankin tavoitteena on toimia rakentami-

sen eri osapuolten verkkopalveluna, jota voi

monipuolisesti hyödyntää haettaessa tietoa

suunnittelusta, toteutuksesta tai ylläpidosta

niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin.

Tietoa rakennusvirheistä tarvitaan

Rakentamisessa ei ole kahta täysin samanlaista pro-

jektia. Henkilöt, työtavat, ympäristö ja olosuhteet

vaihtuvat kohteesta toiseen. Suurin osa hankkeista

toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti laa-

dukkaasti. Huolimatta entistä kattavammin käytös-

sä olevista laatujärjestelmistä syntyy rakentamisessa

kuitenkin ongelmatilanteita, jotka voidaan jälkikä-

teen tulkita rakennusvirheiksi.

Rakennusvalvontaviranomaiset ovat jo vuosikym-

meniä ilmaisseet huolensa toistuvista rakennusvir-

heistä. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviras-

Kuva: Tommi Ahlberg

Rakentamisessa ei ole kahta täysin samanlaista projektia. Henkilöt, työtavat, ympäristö ja olosuhteet vaihtuvat kohteesta toiseen.

FISEn rakennusvirhepankki

– verkkopalvelu rakennus-

virheistä kaikkien käyttöön

FISEn rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, jonne kerätään raken-

tamisen eri vaiheissa toteutuneita rakennusvirheitä. Virhepankin tavoitteena

on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita ja siten

estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa.

MARITA MÄKINEN