Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Rakennettu Ympäristö 1/17

kimustoimenpiteet rakennushanke- ja rakennus-

osakohtaisesti.

Kuntaliiton kirje

Kuntaliitto lähetti 16.1. kirjeen liittyen betoniraken-

teiden laatuongelmien huomioon ottamiseen kun-

nan eri toiminnoissa. Kirje on suunnattu kuntien ra-

kennusvalvonnoille, teknisille johtajille ja toimitila-

hallinnoille. Kirjeessä kiinnitetään huomiota myös

laajarunkoisten rakennusten arvioinnin määräaikoi-

hin.

Kirjeessään Kuntaliitto tuo esille, että kuntien ra-

kennusvalvonnat voivat tiedottaa asiassa haluamal-

laan tavalla rakennusten omistajille ja rakennus-

hankkeisiin ryhtyville. Neuvonnan lisäksi tuodaan

esille maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä kei-

noja, kuten asiantuntijatarkastus (MRL 150 b §), ul-

kopuolinen tarkastus (MRL 150 c §) ja erityismenet-

tely (MRL 150 d §).

Betonin valmistuksen laadunvalvonnasta

Valmisbetonille on mahdollista hakea ympäristömi-

nisteriön hyväksymältä toimielimeltä vapaaehtoista

varmennustodistusta tuotehyväksyntälain mukai-

sesti. Käytössä olevassa menettelyssä varmenne-

taan, että betonin valmistuksen laadunvalvonta täyt-

tää sille varmennustodistuksen arviointiperusteessa

esitetyt vaatimukset. Nämä vaatimukset perustuvat

arviointiperusteissa mainittuihin eurooppalaiseen

valmisbetonia koskevaan standardiin SFS-EN 206

sekä sen suomalaiseen soveltamisstandardiin SFS

7022.

Varmennustodistusmenettelyssä laadunvalvon-

nasta, näytteidenotosta ja toimitetun betonin laa-

dusta huolehtii betonin valmistaja. Valmistuksen

laadunvalvonta tarkastetaan laadunvalvonnan var-

mentajan tekemillä tarkastuskäynneillä. Tarkastuk-

sissa käydään läpi tehtaan henkilöstön pätevyys,

tehtaan valmistus- ja annostelulaitteistot, labora-

toriolaitteiden tarkastukset ja raaka-aineiden laa-

tu. Lisäksi tarkastetaan laadunvalvonnan vaatimus-

tenmukaisuus, jossa kiinnitetään huomiota val-

mistetun betonin lujuusvaatimusten täyttymiseen,

huokoistetun betonin ilmamäärän ja pakkasenkes-

tävyyden valvontaan, raaka-aineiden punnituksen

tarkkuuteen ja betonin oikeaan vesimäärään.

On huomioitava, että esillä olleita siltabetonei-

ta (P-lukubetonit) koskevat liikenneviraston vaati-

mukset viittaavat InfraRYL-julkaisuun.

Tilanne tammikuussa 2017

Tätä kirjoittaessa käynnissä ovat useiden eri taho-

jen toimet. Tukes jatkaa selvityksiään yhteistyössä

rakennusvalvontojen kanssa. Pääkaupunkiseudun

kaupunkien rakennusvalvontojen kanssa Tukes on

kehittänyt seurantalomakkeen, jonka avulla saadaan

koottua yksityiskohtaisempaa tietoa. Tukes on myös

tiedottanut valvovansa tänä vuonna tehostetusti

muidenkin rakennustuotteiden vaatimustenmukai-

suutta. Samalla saadaan yleiskäsitys markkinoilla

olevien rakennustuotteiden tilanteesta. Markkinoilta

poimitaan testattavaksi tuotteita rakentamisen kai-

kilta osa-alueilta.

Lehtitietojen perusteella tarkistuksia on tehty ja

tehdään useilla suurilla työmailla. Esillä ovat olleet

muun muassa Olkiluoto 3, jonka osalta on uutisoi-

tu, että Säteilyturvallisuuskeskus on käynyt läpi Ol-

kiluoto 3:n betonirakentamisen ja että ydinvoima-

lan betonin laadussa ei ole ilmennyt samanlaisia

ongelmia kuin silloissa ja muissa infrarakenteissa.

Olkiluoto 3:n rakentamisessa kaikki betoniseokset

on testattava ennen betonointia. Jos seokseen tulee

muutoksia tai jos sen komponentteja vaihdetaan,

seos on testattava uudelleen. Tarkistuksia tehdään

myös esimerkiksi länsimetron betonirakenteiden

osalta. Liikennevirasto jatkaa osaltaan omia selvi-

tyksiään esille tulleiden siltarakenteissa esiintynei-

den puutteiden takia.

On ilmeistä, että käynnissä olevat selvitykset ja

tarkastukset tuovat tarvittavaa lisätietoa lähikuu-

kausina niin talon- kuin infrarakentamisen osalta.

Tekniikan lisensiaatti

Teppo Lehtinen

.

Rakennusneuvos. Ympäristöministeriö,

rakennetun ympäristön osasto.

Varmennustodistusmenettelyssä laadunvalvonnasta,

näytteidenotosta ja toimitetun betonin laadusta huolehtii

betonin valmistaja. Valmistuksen laadunvalvonta tarkastetaan

laadunvalvonnan varmentajan tekemillä tarkastuskäynneillä.