Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

Rakennettu Ympäristö 1/17

5

Pääkirjoitus

Loikataanko?

Rakennusvalvonta – monen muun hallinnon-

haaran tavoin – toimii ulkomaailmasta tulevan tie-

toaineiston suodattajana, säilyttäjänä ja edelleen

lähettäjänä. Parin viime vuoden kehitys on vihdoin

mahdollistanut aukottoman ketjun alustavista lu-

pahahmotelmista sähköiseen loppuarkistointiin.

Arkistolaitoksen viime kesän päätökset suorastaan

velvoittavat kuntien rakennusvalvontaa sähköiseen

säilyttämiseen.

Edistyksellisinkään tietotekniikka ei poista pe-

rinteisen kommunikoinnin tarvetta. Rakentamises-

sa jos missä on tietoketjun katkeamattomuus on-

nistuneen lopputuloksen avainkysymyksiä. Digiloi-

kan menestys riippuu paljolti siitä, kuinka hyvin jär-

jestelmät ottavat huomioon eri käyttäjäsukupolvien

valmiuksia. Järjestelmien pitää palvella käyttäjiä

eikä päinvastoin.

Myös hallinto on kansalaisten palvelua. Hallin-

non perisyntinä on ollut liiallinen monimutkaisuus

ja asiakkaan unohtaminen. Digiloikka antaa raken-

nusvalvonnalle ja koko rakentamisen kentälle uusia

ulottuvuuksia. Nopeat saattavat tässäkin syödä hi-

taat.

10.2.2017

LAURI JÄÄSKELÄINEN

D

igiloikka on toisille lupaus paremmasta, toi-

sille taas jotain hämärää hallituksen sil-

mänkääntötemppuilua. Kovin kummallises-

ta asiasta ei loppujen lopuksi ole kysymys.

Tiedon välittyminen ja konkretisoituminen toimin-

naksi on koko ihmiselon olemassaolon ja selviyty-

misen kulmakiviä, ja on sitä edelleen. Digitalisaatio

on keino siinä kuin jokin toinenkin. Vielä ei ole näkö-

piirissä kirjapainotaidon alasajo. Päinvastoin, kirjo-

jen ja painettujen lehtien tulva vaikuttaa ehtymättö-

mältä sähköisenkin tiedonvälityksen aikana.

Rakennusalan on väitetty jääneen jälkeen moni-

en muiden sektorien digitalisaatiokehityksestä. Tie-

tokoneavusteinen suunnittelu tuli ryminällä neljän-

nesvuosisata sitten. Murros ajoittui 1990-luvun alun

talouslaman vuosiin. Uusien työvälineiden opettelu

yhdistettynä kalliisiin ohjelmahankintoihin ei rajus-

ti muuttuneessa suhdannetilanteessa ymmärrettä-

västi kaikkia motivoinut.

Uuden vuosituhannen toinen vuosikymmen on

viimeistään avannut huimia teknologisia näkymiä

monimutkaisten ja määrällisesti suurien tietova-

rantojen hallitsemiseen. Paikkariippumaton ja mo-

biili tiedonvälitys antaa rajattomia mahdollisuuksia

generoida, operoida ja myös manipuloida niin fyy-

sistä kuin henkistä ulottuvuutta. Tietomallit, 3D-tu-

lostimet ja keinotodellisuus ovat ilmiöitä, joita ei voi

sivuuttaa.

Kuva: Risto Oksanen