Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 76 Next Page
Page Background

Rakennettu Ympäristö 1/17

13

to julkaisi vuonna 1994 kirjan

Rakentamisen virheet

,

jossa esitettiin rakenneyksikön viranomaisvalvonnan

yhteydessä tekemiä havaintoja turvallisuuden ja ter-

veellisyyden sekä pitkäaikaiskestävyyden kannalta

vakavimmista laatupuutteista. Kirja sisälsi esille tul-

leita ongelmatilanteita vuodesta 1980 lähtien.

FISEn rakennusvirhepankki perustettiin vuonna

2006. Taustalla oli useat suuronnettomuuden vaara-

tilanteiksi luokitellut kantavien rakenteiden sortumat

2000-luvun alussa. Onnettomuustutkintakeskus an-

toi tutkintaselostuksissaan suosituksia vastaavien ta-

pahtumien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Vuonna

2003 yksi suositus oli, että rakennusalalle tulisi pe-

rustaa julkinen tietokanta, johon tulisi kerätä tietoa

mahdollisimmanmonista rakennusonnettomuuksis-

ta ja vaaratilanteista. Rakennusvirhepankkiin tuotet-

tiin vuosina 2006–2015 ympäristöministeriön tuella

55 virhekorttia erityisesti kantavien rakenteiden vir-

heistä ja niiden hyvän rakentamistavan mukaisista

korjaustavoista.

Alan sisällä on kehitetty viime vuosikymmeninä

monia laatua parantavia mekanismeja. On pyritty ke-

hittämään toimintatapoja niin, että riskikohdat tun-

nistettaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa ja vältyt-

täisiin hankalilta ja kalliilta työmaalla toteutettavilta

korjaustoimenpiteiltä. Esimerkiksi Lujatalo Oy otti

vuonna 2014 käyttöön oman virhetietokantansa, jota

työmaahenkilökunta hyödyntää toteutussuunnitte-

lussa.

Mikä on rakennusvirhe?

Sanalla rakennusvirhe ei ole yhtä yleispätevää mää-

ritelmää. Rakennusvalvontaviranomaisen näkökul-

masta rakennusvirheet ovat rakennustoiminnan ja

rakennusten todetun määräysten- ja ohjeidenmu-

kaisuuden laatupuutteellisuuksia.

Katsottaessa toisesta näkökulmasta, esimerkiksi

asuntokaupan yhteydessä, sillä tarkoitetaan eri asiaa.

Rakennus on voitu rakentaa voimassa olevien mää-

räysten mukaisesti, mutta käytetty rakenneratkaisu ei

olekaan ollut kestävä eikä täyttäisi nykymääräyksiä.

FISEn rakennusvirhepankin rakennusvirheen

taustalla on aina toteutunut ja virheeksi tulkittu on-

gelmatilanne. Yleensä ongelmatilanteen ovat aiheut-

taneet puutteet useassa osatekijässä, ja siten täysin

vastaava rakenne voi toimia moitteettomasti toisen-

laisessa ympäristössä. Riski ei siten ole virhe, koska se

ei välttämättä muodostu virheeksi.

Virheen taustalla on yleensä puutteita rakentami-

senmonessa eri vaiheessa. Virheen syiden selvittämi-

nen on haastavaa, koska eri vaiheista ei ole aukotonta

dokumentaatiota ja virheen toteutuminen voi olla pit-

kän aikavälin erilaisten olosuhteiden ja laiminlyön-

tien tulos.

Rakennusvirhepankin uudistaminen

FISE käynnisti vuonna 2016 kehittämishankkeen ra-

kennusvirhepankin uudistamiseksi. Virhepankki oli

laajentunut varsin verkkaisesti 10 vuoden olemas-

saolonsa aikana ja se oli tavoittanut lähinnä viran-

omais- ja suunnittelijakuntaa. Useassa yhteydessä

oli kuitenkin tuotu esille, että tarvetta kattavalle ra-

kennusvirhepankille on jatkossakin.

Lähtölaukaus kehittämishankkeelle oli tarve saa-

da virhepankki kattamaan uudisrakentamisen vir-

heiden lisäksi korjausrakentamisen toistuvia korjaus-

virheitä. Korjausrakentamisen lisääntyessä vakavak-

si huolenaiheeksi oli muodostunut korjauskierteet,

joissa korjaustoimenpiteistä huolimatta ongelmia ei

saatu poistettua. Monessa tapauksessa taustalla oli

vaikeus oikean tiedon saannissa. Ympäristöministe-

riö rahoitti hanketta yhtenä käytännön toimenpitee-

nä eduskunnan antamien kosteus- ja homelausumi-

en ratkaisemisessa.

Kaiken kaikkiaan hankkeelle asetettiin seuraavia

tavoitteita:

• kehitetään rakennusvirhepankkia

toimivammaksi kaikkien saavutettavissa

olevaksi työkaluksi

• parannetaan rakennusvirhepankin kattavuutta

ja laajennetaan se kattamaan myös kosteus- ja

homevaurioiden rakennusvirheitä

• rakennetaan virheiden keruusta jatkuvaa

toimintaa

• edistetään luotettavan tiedon jakamista

hyvästä rakentamis- ja korjaustavasta

• mahdollistetaan toistuvien virheiden

määrän vähentämistä.

Hankkeen ensimmäisen osa saatiin valmiiksi vuoden

2016 lopussa. Siinä kehitettiin rakennusvirhepankil-

le nykyaikainen verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta

www.fise.fi/rakennusvirhepankki/.

Verkkopalvelussa

on toiminnot rakennusvirheen ilmoittamiseen sekä

niiden esittämiseen virhekuvauksina ja virhekorttei-

na. Palvelussa on kattavat hakutoiminnot, joilla tie-

toa voi hakea hakusanoilla tai luokitusten perusteella.

Virhekuvauksia ja -kortteja

Virhekuvaus on lyhyt tietoisku toteutuneesta ongel-

matilanteesta. Ne tehdään FISEn vastaanottamista

Kuva: Matti Pentti

Rakennusfysikaalisen vaurion taustalla on materiaalin,

rakenteen ja rasitusten yhdistelmä, jossa vaurio voi syntyä.

Rasitukset

Vaurio

Materiaalit

Rakenne

Ei vauriota